About Us

Design Wellness สถาบันที่ใช้ศาสตร์แห่งศิลป์ในการชะลอวัย ยับยั้งกระบวนการเสื่อมของเซลล์ และใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตามแบบฉบับของการแพทย์อเมริกาและยุโรป เพื่อบำบัดฟื้นฟู คืนความอ่อนเยาว์ และความสมดุลของร่างกายให้กับคุณ

Explore More

Design Wellness เป็นสถาบันที่ใช้ศาสตร์แห่งศิลป์ในการชะลอวัย ยับยั้งกระบวนการเสื่อมของเซลล์ โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตามแบบฉบับของการแพทย์อเมริกาและยุโรป

โดยคนไข้ทุกรายจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งอเมริกา และเข้ารับการตรวจในห้องปฏิบัติการวินิจฉัยเฉพาะทาง รวมถึงการทดสอบอื่น ๆ เพื่อประเมินความเสื่อมของเซลล์ทั้งภายในและภายนอก อันนำไปสู่การจัดโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟู

เพื่อคืนความอ่อนเยาว์ ปราศจากโรคภัย จนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง แก้ปัญหาและรักษาอาการต่าง ๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้

Why Us?

เพราะเราคือศูนย์ทางการแพทย์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีแบบ Modern Medicine หรือการแพทย์สมัยใหม่ เพิื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของโรคให้คุณ

เทคโนโลยีแพทย์สมัยใหม่ (Modern Medicine)

ศูนย์ทางการแพทย์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีแบบ Modern Medicine หรือการแพทย์สมัยใหม่ ที่จะช่วยเข้าไปค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคที่แท้จริง

มีการตรวจค้นหาความเสื่อมของเซลล์

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค ค้นหาปัจจัยของโรคที่ประสบปัญหาอยู่ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคที่จะเกิดในอนาคต

เครื่องมือทันสมัย

การตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการดูค่า Bio-Marker ในเลือด ระดับการสร้างพลังงานในร่างกาย ความไม่สมดุลของระดับสารอาหาร ฮอร์โมน และสารอนุมูลอิสระ

โปรแกรมการรักษาเฉพาะบุคคล

แพทย์ได้สร้างสรรค์โปรแกรมการรักษาพิเศษเฉพาะบุคคล คนไข้จะได้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค และได้รับการรักษาที่เฉพาะจุดถึงระดับเซลล์ (Cellular Level)